Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2019

Offerte en overeenkomst

Alle offertes van Volaris – waaronder mede afbeeldingen, tekeningen, kleuren, teksten, specificaties, prijslijsten en overige documentatie worden verstaan – zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen en vallen onder auteursrechten.

Website

Na het akkoord gaan van de overeenkomst voor het bouwen van een website start Volaris zijn werkzaamheden. Direct bij aflevering is het afgesproken bedrag van de overeengekomen hoofdsom opeisbaar. De klant verplicht zich alle gegevens die Volaris nodig heeft ten behoeve van het bouwen van de overeengekomen website, op verzoek, ter hand te stellen van Volaris en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de klant binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt Volaris haar werkzaamheden. Volaris behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website, evenals voorbereidend materiaal. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de klant de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken op straffe van een nader te bepalen genoegdoening. Volaris verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al het geen haar te kennis komt met betrekking tot de bedrijfsvoering van de klant, tenzij het nodig is voor de website.

Prijs

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door klant te betalen periodieken, geldt dat Volaris door middel van een akkoord op een termijn van minimaal twee (2) maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Levertijd

De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de levertijd kan voor de klant nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Indien de overeengekomen leveringdatum is overschreden stelt de klant Volaris 4 weken in de gelegenheid tot levering over te gaan. Kan Volaris niet aan de leveringsverplichting voldoen door een aan de klant meegedeelde oorzaak van tijdelijke overmacht, dan kan geen ontbinding plaatsvinden dan met toestemming van Volaris.

Zekerheidstelling

Volaris kan ten alle tijde van de klant verlangen dat, alvorens tot levering wordt overgegaan, alle opeisbare vorderingen van Volaris terzake eerdere (deel)leveringen of terzake van betreffende leverantie worden voldaan. Indien Volaris de verlangde betaling niet tijdig heeft ontvangen, is deze bevoegd de levering en alle bijhorende diensten op te schorten en, indien de klant ook na sommatie daaraan niet voldoet, de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele verklaring te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Volaris geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, domeinnamen, bestanden op de hosting enz. blijven eigendom van Volaris totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Volaris gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Betaling

De betaling van de facturen dient binnen de overeengekomen termijn te geschieden op een door Volaris opgegeven bank en/of gironummer. Een ontvangen betaling wordt afgeboekt op de langst openstaande vordering. De datum van bijschrijving op de rekening van Volaris is de betaaldatum. Indien de klant zijn betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is dan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Indien na aanmaning, waarin de klant een finale termijn voor betaling wordt gesteld, betaling uitblijft, is Volaris gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten die met incasseren verband houden, waaronder manen, administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn door de klant aan Volaris verschuldigd. Indien een gedeelte van een factuur door de klant wordt betwist, laat dit onverlet dat de overige, onbetwiste delen volgens de termijnen en voorwaarden voldaan dienen te worden.

Aanbetaling

Volaris behoudt het recht om aanbetalingen te vragen voor opdrachten boven € 100,- excl btw. De aanbetaling verschilt per opdracht, maar zit tussen de 30 – 50% van de gegeven prijs.

Reclame

Eventuele reclames dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en/of diensten door de klant bij Volaris te worden gemeld. Geringe, in de handel toelaatbare of technisch niet te voorkomen, afwijkingen in kwaliteit, kleur, vormen geen grondslag voor eventuele reclame. De klant kan in geval van een niet tijdige en/of niet correcte levering geen aanspraak maken op enige vergoeding van vermeende schade.

Toepasselijk recht en geschillenregeling

Alle uit de door Volaris gesloten overeenkomsten of de ten uitvoeringlegging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Volaris en de klant zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats of werkelijke verblijfplaats van de klant. Op alle overeenkomsten tussen Volaris en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Realisatie door Internetbureau Volaris

Bij alle website die door Internetbureau Volaris geleverd worden, plaatsen wij een link naar onze website (www.volaris.nl). Hiermee maken wij reclame voor ons zelf en kunnen hierdoor de kosten voor een website beperkt houden. Wanneer u van mening bent dat u geen link van ons wilt op je website rekenen wij daar eenmalige kosten voor. Deze kosten bedragen 250 euro per website.

Reiskosten

Prijzen zijn inclusief reiskosten binnen een straal van 15 km. Bij opdrachten buiten deze straal rekenen wij een kilometervergoeding van € 0,19 p/km, gerekend vanaf Norg.

Duur en opzegging

1. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de minimumtermijn die per dienst wordt aangegeven. Als deze minimumtermijn is verstreken zonder dat een partij de wens tot opzegging ten minste één (1) maand voor de einddatum van het contract kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met de per dienst aangegeven termijn. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Opdrachtgever niet voor het verstrijken van de minimumtermijn de wens tot opzegging kenbaar heeft gemaakt, wordt de overeenkomst automatisch omgezet naar onbepaalde tijd, waarbij een opzegtermijn van één maand geldt.

2. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, mag Opdrachtgever na stilzwijgende verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen een maand na ontvangst van de opzegging. Onder ‘een maand’ opzegtermijn wordt verstaan uiterlijk de dag met hetzelfde nummer in de volgende maand.

3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Volaris gerechtigd om per direct alle opgeslagen data te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Volaris is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.

4. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast via Mijn Volaris en schriftelijk opzeggen. Aangezien sommige kanalen voor misbruik en identiteitsdiefstal vatbaar zijn, kan Volaris in het belang van Opdrachtgever maatregelen treffen om het risico op dergelijk misbruik te beperken. Uit veiligheidsoverwegingen vraagt Volaris om te allen tijde in te loggen op Mijn Volaris en vanuit daar de dienst op te zeggen.

5. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, heeft Opdrachtgever het recht om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst te ontbinden binnen veertien werkdagen na de totstandkoming, tenzij Volaris reeds met instemming van Opdrachtgever binnen deze periode al is begonnen met de uitvoering van de Overeenkomst. Diensten die zijn uitgesloten van de veertien werkdagen bedenktermijn worden inclusief reden vermeld op: https://www.volaris.nl

6. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft Volaris het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie is vereist en onverminderd het recht van Volaris op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Drukwerk en drukwerk ontwerp voorwaarden

Wijzigingen in opdrachten kunnen tot maximaal 2 dagen voor de verspreid en/of besteldatum schriftelijk/telefonisch worden doorgegeven. Wijzigingen worden van kracht indien deze door ons bevestigd zijn.

De door ons afgegeven prijzen gelden alleen indien de ontvangen drukwerken overeenkomen c.q voldoen aan de gewichten, formaten, en aantallen zoals die in de opdracht zijn opgenomen. Bij afwijking van formaten, gewichten en aantallen behouden wij ons het recht voor gemaakte prijsafspraken aan te passen en/of te wijzigen.

Drukwerk dat qua materiaal en/of verwerkbaarheid (bundelen/drukken) afwijkt van hetgeen is afgesproken met de opdrachtgever, wordt alleen dan verwerkt en bezorgd als een van te voren met opdrachtgever af te spreken meerprijs wordt vergoed.

Wij zijn nimmer en onder geen voorwaarde aansprakelijk te stellen voor in het door ons verwerkte en gedrukte drukwerk gemaakte tel-schrijf-en/of typefouten alsmede onduidelijkheden in offertes, prospect, en/of opdrachtbevestigingen. Ook als wij de opdracht hebben gekregen voor het maken van het ontwerp. De opdrachtgever geeft altijd een akkoord om het ontwerp te drukken. Eventuele herbestellingen worden volledig in rekening gebracht.

Klachten over verspreiding dienen binnen 5 werkdagen na de drukdatum te worden ingediend en door ons te zijn ontvangen.

Geen klachten worden door ons aanvaardt in navolgende gevallen.

a. bezorging op woonwagencentra/woonschepen, moeilijk dan wel onbereikbare woonhuizen, flats waar in bulk dient te worden aangeleverd en anderszins.

b. wanneer bezorging gevaar voor de bezorger oplevert.

c. wanneer het te bezorgen drukwerk gemakkelijk door derden is te ontvreemden nadat het door ons is bezorgd.

d. wanneer ontvanger problemen heeft met de inhoud van het door ons verspreidde drukwerk.

e. wanneer bezorger geen toegang wordt verleend tot een perceel en/of percelen.

De aansprakelijkheid voor wat betreft het oplossen van klachten blijft in alle gevallen beperkt tot nabezorgen van het drukwerk daar waar aangetoond is dat klachten terecht zijn en deze klachten als zodanig door ons erkend zijn.

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing,

Onder voorbehoud van schrijf en typefouten.

Hoe kunnen we je vandaag helpen?

Heb je een vraag of hulp nodig bij het maken van een nieuwe site of een AdWords campagne?

Onze oude website heeft ons veel geld gekost, maar standaard functies functioneerde gewoon weg niet. Zelfs het contact- formulier kwam bij ons niet eens niet aan. Internetbureau Volaris heeft ons binnen enkele dagen van een schitterende website voorzien.

G. Goos
Directie, Argo Schoonmaakservice